Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Rodzaje świadczeń


Świadczenia pieniężne

Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie, oraz 542 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących

Zmiany kryteriów dochodowych i wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej od października 2015 roku

W dniu 14 lipca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2015 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokość świadczeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

  • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 604,00;
  • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 514,00;
  • zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00;
  • zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 418,00;
  • zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058)

 

ZASIŁEK STAŁY przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 542 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 456 zł na osobę. (Łączny dochód rodziny/Liczbę członków rodziny < 456 zł)
Wysokość zasiłku stałego ustala się:
- W przypadku osoby samotnie gospodarującej: 542 zł - Dochód osoby
- W przypadku rodziny: (Liczba członków rodziny * 456 zł) - Dochód rodziny
 z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie
 - osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód jest niższy od 542 zł
 - rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od 456 zł na osobę
  Wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie mniej niż: (542 zł - miesięczny dochód)*50% miesięcznie
 - w przypadku rodziny nie mniej niż: [(Liczba członków rodziny * 456 zł) - Dochód rodziny]*50% miesięcznie
 Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł mieszięcznie.

ZASIŁEK CELOWY przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej:
 - osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód jest niższy od 542 zł
 - rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od 456 zł na osobę
Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu.
 
 Zasiłek celowy bezzwrotny może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosła starty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od dochodu osoby lub rodziny.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową,


Dożywianie

Na podstawie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dozywiania" pomoc przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie, oraz 813 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących w formie dożywiania dzieci w szkołach, zasiłku celowego na zakup żywności aoraz pomocy rzeczowej.

Pomoc w formie posiłku  spożywanego na terenie szkoły  udzielana  jest dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zgodnie z kryteriami ustalonymi w programie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń nie kwalifikuje się do pomocy w formie posiłku zgodnie z programem dyrektor szkoły ma prawo udzielić taj formy pomocy bez konieczności przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji przez GOPS. Liczba dzieci objęta taką forma pomocy przez dyrektora szkoły nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkole na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego przyznawana jest dopiero w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku.


Usługi opiekuńcze

Przysługują osobie samotnej lub w rodzinei, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację  oraz  w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce zamieszkania.
Rada gminy określa, w  drodze  uchwały szczegółowe warunki przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia  z opłat , jak również trybu ich pobierania Uchwała nr XVIII/87/04 Rady Gminy, Zarządzenie Nr I/18/09 Wójta w sprawie ustalenia kosztu jedno roboczogodziny


Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonowac w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbednej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej

Do domu pomocy kieruje się na podstawie:
1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania,
2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
3. zaświadczenia lekarza stwierdzającego konieczność umieszczenia w dps.
W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenia lekarza psychiatry.
4.decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalno- rentowego lub zasiłku stałego,
5.pisemnej zgodę na ponoszenie opłat i na jej potrącanie ze świadczenia emerytalno- rentowego lub zasiłku stałego.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starostwa powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1.mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3.gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Opłatę ze  pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową :
a.) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  (tj. 1.626 zł) jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( tj. 1.368 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o której mowa w pkt.1 i 2.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą