Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Rodzaje świadczeń

 

 

ZASIŁEK STAŁY:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 701 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 528 zł na osobę. (Łączny dochód rodziny/Liczbę członków rodziny < 528 zł)
Wysokość zasiłku stałego ustala się:
- W przypadku osoby samotnie gospodarującej: 645 zł - Dochód osoby
- W przypadku rodziny: (Liczba członków rodziny * 528 zł) - Dochód rodziny
 z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY: 

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie
 - osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód jest niższy od 701 zł
 - rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od 528 zł na osobę
  Wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie mniej niż: (701 zł - miesięczny dochód)*50% miesięcznie
 - w przypadku rodziny nie mniej niż: [(Liczba członków rodziny * 528 zł) - Dochód rodziny]*50% miesięcznie
 Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł mieszięcznie.

ZASIŁEK CELOWY 

przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej:
 - osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód jest niższy od 701 zł
 - rodzinie, której miesięczny dochód jest niższy od 528 zł na osobę
Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu.
 
 Zasiłek celowy bezzwrotny może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosła starty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od dochodu osoby lub rodziny.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową,


Dożywianie

Na podstawie Rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" pomoc przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 792 zł na osobę w rodzinie, oraz 736,05 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących, w formie dożywiania dzieci w szkołach, zasiłku celowego na zakup żywności oraz pomocy rzeczowej.


Usługi opiekuńcze

Przysługują osobie samotnej lub w rodzinei, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację  oraz  w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce zamieszkania. 1 godzina usług opiekuńczych  w 2020 roku wynosi 21 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonowac w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbednej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej

Do domu pomocy kieruje się na podstawie:
1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania,
2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
3. zaświadczenia lekarza stwierdzającego konieczność umieszczenia w dps.
W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenia lekarza psychiatry.
4.decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalno- rentowego lub zasiłku stałego,
5.pisemnej zgodę na ponoszenie opłat i na jej potrącanie ze świadczenia emerytalno- rentowego lub zasiłku stałego.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starostwa powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1.mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3.gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Opłatę ze  pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową :
a.) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  (tj. 1.626 zł) jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( tj. 1.368 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o której mowa w pkt.1 i 2.


Świadczenia pieniężne

Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie, oraz 701 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących

Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 645,00; zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 528,00; zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00; zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00; wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego 308 zł.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą