Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Załatw sprawę

  Na podstawie wniosku wzór o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi dokumentami:

 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wzór
 • druk dotyczący wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu wzór
 • druk dotyczący informacji o lokalu mieszkalnym dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu wzór
 • druk dotyczący wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku dla właścicieli lokali mieszkalnych wzór
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 • zaświadczenia o wszelkich przychodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wzór
 • zaświadczenie z urzędu pracy-dotyczy osób bezrobotnych
 • rachunki za dostarczoną wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych za miesiąc w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • faktura za pobór energii elektrycznej za ostatni okres płatności

Dodatek mieszkaniowy - zasady przyznawania

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego ,w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35m²-dla 1 osoby
 2. 40m²-dla 2 osób
 3. 45m²-dla 3 osób
 4. 55m²-dla 4 osób
 5. 65m²-dla 5 osób
 6. 70m²-dla 6 osób, a w razie zamie

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą