Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Załatw sprawę

​​


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe).

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sie dziecka

Niezbędne dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców dziecka,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską podczas ciąży od 10 tygodnia ciąży do porodu

dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny:

wraz z niezbędnymi wymaganymi dokumentami:

1. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o prawo do świadczeń rodzinnych
2. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
3. Oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia z Urzędu skarbowego
5. Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia
 

Pozostałe niezbędne dokumenty:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu
 • nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, lub oświadczenie wzór
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także :
 • w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie :zaświadczenie organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawniona czynnosci związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

Świadczenie pielęgnacyjne

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z niezbędnymi wymaganymi dokumentami:
1. Oświadczenie o sprawowaniu opieki
2. Oświadczenie mające na celu ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego
3. Oświadczenie członka rodziny o braku możliwości sprawowania opieki
4. Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Niezbędne dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu, w ktorych korzysta w niej z całodobowej opieki, lub oświadczenie wzór
 • akt zgonu rodziców osoby wymagającej opieki, jeżeli rodzice nie żyją, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców osoby wymagającej opieki jeżeli je posiadają, dokument potwierdzający pozbawienie praw rodzicielskich rodziców osoby wymagającej opieki jeżeli zostali pozbawieni praw rodzicielskich
 • inne dokumenty w zależności od sytuacji ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z niezbędnymi wymaganymi dokumentami:

1. Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o prawo do świadczeń rodzinnych
2. Oświadczenie o sprawowaniu opieki
3. Oświadczenie mające na celu ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego
4. Oświadczenie członka rodziny o braku możliwości sprawowania opieki
5. Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Niezbędne dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, lub oświadczenie wzór

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki:

 • Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • Oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia z Urzędu skarbowego
 • Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu
 • nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, lub oświadczenie wzór
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także :
 • w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie :zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawniona czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • inne dokumenty w zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek rodzinny z dodatkami 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z niezbędnymi wymaganymi dokumentami:
1. Oświadczenie dla osoby obiegającej się o prawo do świadczeń rodzinnych
2. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
3. Oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia z Urzędu skarbowego
5. Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenia

Pozostałe niezbędne dokumenty:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie ze szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub oświadczenie wzór
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej, lub oświadczenie wzór
 • nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, lub oświadczenie wzór
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także :
 • w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie :zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawniona czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany, albo odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 • dokument tożsamości osoby składające wniosek,
 • oraz inne dokumenty - w zależności od sytuacji rodziny oraz rodzaju  świadczenia o które osoba ubiega się:


Ubiegając się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, lub oświadczenie wzór
 • zaświadczenie organu rentowo-emerytalnego o zgłoszeniu osoby do ubezpieczeń społecznych, lub oświadczenie wzór
 • imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu osoby do ubezpieczeń społecznych
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo przedszkolu
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, lub oświadczenie wzór
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie z korzystania z urlopu wychowawczego


Ubiegając się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy dołączyć:    

 •  kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 •  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub,
 •  odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

    
Ubiegając się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy dołączyć:

 • zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania lub oświadczenie
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku

Zasiłek pielęgnacyjny 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Niezbędne dokumenty:

1. Oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego toższamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ( w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny na dziecko)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą